Čína nařídila úřadům a státním firmám, aby se zbavily zahraničních počítačů - Novinky.cz Čína nařídila vládním úřadům a?státním podnikům nahradit během dvou let osobní počítače zahraničních značek domácími alternativami. Informovala o?tom v?pátek agentura Bloombe Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/cina-naridila-uradum-a-statnim-firmam-aby-se-zbavily-zahranicnich-pocitacu-40396180.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-07 (土) 00:14:17