Český startup má nabito na globální expanzi. Dostal miliony eur ze Švédska - SeznamZpr?ávy.cz Tuzemský startupový svět si připsal další úspěch. Švédská realitní skupina Hydda nalila 200?milionů českých korun do startupu Spaceflow. Českému startupu má investice pomoci v?glob Author : Daniel Novák

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-firmy-cesky-startup-ma-nabito-na-globalni-expanzi-dostal-miliony-eur-ze-svedska-203154.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-23 (月) 20:28:19