Český start-up vytvořil orientační mapu pro uprchlíky. Se školkami i lékaři - SeznamZpr?ávy.cz Za čtyři roky, co existuje, už v?Česku stihl vytvořit třeba aplikaci na pomoc matkám samoživitelkám sdružující dobročinné firmy a?za covidu zase mapu roušek. Teď Mapotic pomáhá lid Author : Jan Marek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/tech-technologie-cesky-start-up-vytvoril-orientacni-mapu-pro-uprchliky-se-skolkami-i-lekari-194169.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-13 (水) 07:44:09