Česká firma na Ukrajině čistí vodu. Její technologie si všimla i OSN - iDNES.cz Česká společnost Hutira přivezla na Ukrajinu unikátní technologii, která filtruje říční vodu a přemění ji na pitnou. Zařízení zásobuje až sedm tisíc tamních obyvatel. České pomo Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/hutira-cisticka-vody-ukrajina-czech-trade.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-06 (月) 08:22:20