Červnový superúplněk. Hodinu po půlnoci bude Měsíc nejblíže Zemi - Novinky.cz Zatímco v?polovině května jsme si mohli v?tuzemsku vychutnat částečné zatmění měsíčního kotouče a?leckde ve světě i?tzv. květinový úplněk, v?těchto dnech oblohu opanuje ?su Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/cervnovy-superuplnek-hodinu-po-pulnoci-bude-mesic-nejblize-zemi-40400057.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-15 (水) 03:36:22