Čeká nás lavinový efekt, ohroženy jsou údaje desítek milionů lidí. Hackeři napadli správce identit - Novinky.cz Společnost Okta není patrně pro většinu běžných uživatelů příliš známá. Jde nicméně o?jednoho z?předních poskytovatelů ověřovacích služeb a?správce elektronických identit, Author : Lenka Zoulová

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ceka-nas-lavinovy-efekt-ohrozeny-jsou-udaje-desitek-milionu-lidi-hackeri-napadli-spravce-identit-40391320.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-10 (日) 23:24:08