Čeká bitcoin razantní pád? Podle nejhoršího scénáře klesne o čtvrtinu - SeznamZpr?ávy.cz Největší a?nejznámější kryptoměnu bitcoin čeká podle některých pesimistických odhadů brzký propad až o?čtvrtinu hodnoty. Značný pokles může potkat i?ethereum, druhou největš? Author : Lukáš Voženílek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-finance-byznys-meny-kryptomeny-ceka-bitcoin-razantni-pad-podle-nejhorsiho-scenare-klesne-o-ctvrtinu-198381.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-16 (土) 16:08:13