Čeští žáci vybojovali na Evropské olympiádě experimentální vědy stříbro - Novinky.cz Na Univerzitě Hradec Králové (UHK) se konala prestižní Evropská olympiáda experimentální vědy (European Olympiad of Experimental Science, EOES) pro mladé vědce a?vědkyně do 17 let. Če? Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/cesti-zaci-vybojovali-na-evropske-olympiade-experimentalni-vedy-stribro-40397455.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-19 (木) 02:02:19