Češi se války nebojí. Přes eToro kupují akcie, kterým Putin ublížil nejvíc - SeznamZpr?ávy.cz Mezi českými drobnými investory jsou nejoblíbenější akcie Facebooku, a?také například Netflixu, říká Yoni Assia, zakladatel platformy eToro, se kterou investuje 180?000?Čechů a?kter Author : Jiří Zatloukal

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-finance-cesi-se-valky-neboji-pres-etoro-kupuji-akcie-kterym-putin-ublizil-nejvic-197976.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-13 (水) 02:24:09