Žádný telefon se blíží, prodávat se začne za měsíc. Nic se o něm neví - iDNES.cz Tajemný smartphone Nothing Phone 1 už zná datum vydání. Potenciální zájemci však stále moc netuší, co mají od tohoto telefonu očekávat. Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/nothing-phone-1-datum-vydani-prodej.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-09 (木) 10:26:22