Úřad pro jadernou bezpečnost: Při úniku ze Záporoží by byla opatření nutná stovky kilometrů daleko - Novinky.cz Nejasné informace o?dění v?Záporožské jaderné elektrárně na Ukrajině, která je obsazena ruskými okupačními vojsky, zavdávají příčiny ke spekulacím ohledně bezpečnosti. Podle St Author : Jaroslav Soukup

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/urad-pro-jadernou-bezpecnost-pri-uniku-ze-zaporozi-by-byla-opatreni-nutna-stovky-kilometru-daleko-40405877.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-16 (火) 21:38:25