Кметът на Славутич бие тревога, възможнa е трагедия като във Фукушима в Чернобил - Flagman.bg Без зелен коридор Чернобил може да има съдбата на Фукушима. Това каза кметът на Славутич Юрий Фомичев. Нужно е Author : Флагман.БГ

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/262414.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-13 (水) 17:10:27