Блумбърг: Украйна готова да обсъжда неутралитет при гаранции за сигурност от Русия - Клуб Z Украйна е отворена за обсъждане на искането на Русия за неутралитет, стига да й бъдат дадени гаранции за сигу? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/125252-blumbarg_ukrayna_gotova_da_obsazhda_neutralitet_pri_garantsii_za_sigurnost_ot_rusiya.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-17 (日) 09:14:12