Започнаха да се появяват реклами в полетата за търсене на Windows 11 - Факти Microsoft за пореден път може да раздразни сериозно потребителите си, след като част от тях се оплакаха от добавян Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/662766-zapochnaha-da-se-poavavat-reklami-v-poletata-za-tarsene-na-windows-11.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-12 (火) 22:52:11