?Uspěl“, nebo ?neuspěl“? Maturanti začínají psát státní didaktické testy - Novinky.cz Ve středních školách začalo v?pondělí 2. května období maturitních didaktických testů. Letos se k?nim přihlásilo zhruba 73 800 studentů, z?nich 70 100 poprvé, vyplývá z?dat Cerma Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/uspel-nebo-neuspel-maturanti-zacinaji-psat-statni-didakticke-testy-40395609.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-02 (月) 20:12:18