Рейгън спря достъпа на СССР до US технологии, забрани на ЕС да търгува с тях - 24 часа Кръстиха го Тефлоновия президент, защото скандалите не залепнаха за него Технологиите са един от ключовите е Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/11092170.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-15 (金) 18:24:11