?Nejlehčí za poslední roky.' Národ matematiků ale nepotřebujeme, hodnotí maturity učitel roku Valášek - iRozhlas.cz Česko přichází o maturanty z matematiky. Didaktický test ve společné části zkoušky tento týden psalo jen 17 % maturantů. Máme to nějak řešit? Otázky pro učitele roku Marka Valáška. Author : Matěj Skalický

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/podcast-vinohradska-12-maturita-matematika-ucitel-marek-valasek_2205040600_cen.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-04 (水) 16:40:16