Скъпо NFT показа нагледно риска на криптоактивите - Vesti.bg - Новини от България и света Преди година активът е бил продаден за $2,9 млн., а сега офертата е едва $280 Author : Мартин Дешев

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/skypo-nft-pokaza-nagledno-riska-na-kriptoaktivite-6141504.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-14 (木) 16:18:10