В Google Maps се пови режимът Immersive View: съчетание на Street View, сателитни снимки и AR навигация - Kaldata.com Малко след началото на изложението Google I/O 2022 интернет гигантът представи изключително интересна допълнение ? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/-google-maps-се-пови-режимът-immersive-view-съчетание-на-street-view-384043.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-13 (金) 21:04:17