Николай Събев с призив към Google и Apple за премахване на приложение - Plovdiv24.bg - Новини от Пловдив и региона Министерството на транспорта и съобщенията сигнализира компаниите Google и Apple за приложението "Ма... Author : Екип Plovdiv24.bg

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/Nikolai-Subev-s-priziv-kum-Google-i-Apple-za-premahvane-na-prilozhenie-1298312.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-02 (土) 01:04:25