Започва ценовата война при електромобилите, заяви изпълнителният директор на Ford - Kaldata.com Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли заяви, че пазарът на електромобили ще влезе в ценова война сл Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/-ценовата-война-при-електромо-385350.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-03 (金) 16:16:20