?Evropu vedou do záhuby. Už neřežou jen větev, ale celý strom“ - Echo24.cz Minulý týden Evropský parlament potvrdil návrh viceprezidenta Evropské komise Franse Timmermanse, aby se?na?území EU od?roku 2035 zakázaly prodej a?registrace nových vozů se?spalovacím Author : Daniel Kaiser

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/evropu-vedou-do-zahuby-uz-nerezou-jen-vetev-ale-cely-strom.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-16 (木) 10:30:26