"Кристалното око" на Канада, образувано след сблъсък със сила 8500 пъти по-голяма от бомбата в Хирошима - WebCaf?é Езерото Пингалуит е второто най-чисто в света Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/kristalnoto-oko-na-kanada-obrazuvano-sled-sblasak-sas-sila-8500-pati-po-golyama-ot-bombata-v-hiroshima.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-04 (土) 16:20:21