Украйна свърши "Байрактари"-те, атакува със съветски дронове от 80-те ВИДЕО - Блиц - Новините от България и света Руското ПВО свали два украински СУ-2, както и 3 дрона. Единият от тях е Ту-141 "Стриж", подобен на този, който се раз Author : БЛИЦ

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ukrayna-svrshi-bayraktari-te-atakuva-ss-svetski-dronove-ot-80-te-video_news879880.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-13 (水) 06:10:10