НАСА откри нова Луна на 75 млн. километра от Земята - Факти Астрономите на НАСА откриха нова Луна, която обикаля около астероид на 75 милиона км от Земята, съобщава Дейли Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/705514-nasa-otkri-nova-luna-na-75-mln-kilometra-ot-zemata.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-19 (金) 04:20:28