Μετανθρωπιστικό 6G και ο καταλύτης 2030! Τα smartphone θα εμφυτεύονται στο ανθρώπινο σώμα (Βίντεο) - Pentapostagma Τι δήλωσε στο Νταβός ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nokia, Pekka Lundmark Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/7094809_metanthropistiko-6g-kai-o-katalytis-2030-ta-smartphone-tha-emfyteyontai.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-08 (水) 08:50:23