Заплатите в ИТ сектора, телевизиите и мобилните оператори надхвърлиха 4000 лева | Икономика | Новини от Българи? Най-високите средни заплати в страната остават в ИТ сектора, далекосъобщенията, телевизиите плюс производст? Author : offnews

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/zaplatite-v-it-sektora-televiziite-i-mobilnite-operatori-nadhvarliha-776678.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-13 (金) 21:24:16