Συγκλονιστική άνοδος της θερμοκρασίας στην Ανταρκτική έως και 40°C - Το φαινόμενο ?Ατμοσφαιρικός Ποταμός? - iEid Έφτασε μέχρι και τους -11,5°C η θερμοκρασία στην Ανταρκτική - Ένα νέο απόλυτο ρεκόρ. Author : Newsroom

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/sygklonistiki-anodos-tis-thermokrasias-stin-antarktiki-eos-kai-40-c-to-fainomeno-atmosfairikos-potamos.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-12 (火) 02:36:09