Блокирани у нас, 4-ма украински учени предлагат обучение на ИТ специалисти - 24 часа Те не могат да се регистрират като бежанци, защото са дошли 2 дни преди войната по програма за обучение На 22 фе? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/11112102.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-14 (木) 13:04:10