Учени изследват 300-годишна мумифицирана русалка (ВИДЕО) - Actualno.com Твърди се, че мистериозното 30-сантиметрово същество с човешко лице и долна част на риба е било уловено в Тихия Author : Антония Михайлова

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ucheni-izsledvat-300-godishna-mumificirana-rusalka-video-news_1719667.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-19 (火) 17:08:12