Дете чудо от Велико Търново чете, пише и смята от 3-годишно - 24 часа Александър Маслянков чете и пише от 3-годишен, решава задачи за удоволствие и има златни медали от всяко матем Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/11612363.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-19 (木) 06:10:19