?Ασυνήθιστη? μέδουσα ανακάλυψαν οι επιστήμονες ανοιχτά της Καλιφόρνια - Ζει σε βάθος άνω των 3.000 μ. - LiFO Ζει στη λεγόμενη ?ζώνη του λυκόφωτος? των ωκεανών Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/asynithisti-medoysa-anakalypsan-oi-epistimones-anoihta-tis-kalifornia-zei-se-bathos.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-24 (日) 02:30:17