Γιγαντιαία ηλιακή κηλίδα διπλασιάστηκε σε 24 ώρες και ?κοιτάει? προς τη Γη - CNN GREECE Παρά το μέγεθός της, η γιγαντιαία ηλιακή κηλίδα είναι λιγότερο ανησυχητική από ό,τι θα περίμενε κανείς #CNNgrNews? Author : CNN Greece

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/gigantiaia-iliaki-kilida-diplasiastike-se-24-ores-kai-koitaei-pros-ti-gi.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-26 (日) 22:32:24