Στα 208 ευρώ η μεγαβατώρα εκτοξεύθηκε η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου - Άλμα 29% - Newsbomb.gr Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθε η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο , το ολλανδικό TTF (Title Transfer Facility) Author : Αθανάσιος Κουκάκης

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/sta-208-eyro-i-megavatora-ektoxeythike-i-diethnis-timi-toy-fysikoy-aerioy-alma-29.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-19 (火) 14:02:17