"168 часа": Български физик изобрети вечния двигател и падна от 7-ия етаж - 24 часа Стефан Маринов?загива мистериозно,?убит вероятно от?газонефтената мафия

Тук е моментът българските кинадж Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/11533165.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-09 (月) 04:10:18