Изтощени и отчаяни: Над 100 работници са блокирани вече 12 дни в Чернобил - Dnes.bg Русия е поела пълен контрол над централата Author : Нели Христова

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/iztoshteni-i-otchaiani-nad-100-rabotnici-sa-blokirani-veche-12-dni-v-chernobil.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-18 (月) 01:56:11